Gis Quy Hoạch

Gis for Quy Hoạch

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gis Quy Hoạch by Mind Map: Gis Quy Hoạch

1. Công thương

2. Dữ liệu đầu vào

2.1. Dữ liệu trên nền Cad, Mapinfo

2.2. Bản đồ quy hoạch cho từng đối tượng

2.2.1. Quy hoạch tổng thể (số lượng 6)

2.2.2. Quy hoạch phát triển ngành (số lượng 30)

2.2.3. Quy hoạch đô thị (số lượng 49)

2.2.4. Quy hoạch xây dựng chi tiết (số lượng 19)

2.3. Bản đồ nền

2.3.1. Bản đồ địa lý toàn tỉnh

2.3.1.1. Bản đồ ranh giới hành chính

2.3.2. Bản đồ địa hình,địa vật, điều kiện tự nhiên

2.3.3. Bản đồ nền địa chính

3. Yêu cầu đạt được

3.1. Tạo lập cổng thông tin quy hoạch phát, thông tin hiện trạng đất đai

3.2. Hệ thống cung cấp thông tin, số liệu hoạt động từng ngành

3.2.1. Du lịch và Thể Thao

3.2.2. Xây Dựng

3.2.3. Giao Thông

3.2.4. Nông Nghiệp

3.2.5. Giáo dục

3.2.6. Y Tế

3.3. Tiêu chuẩn định dạng và cấu trúc theo hệ tọa độ VN2000

3.4. Tích hợp dữ liệu chuyên ngành đất đai vs Sở Tài Nguyên và Môi Trường

3.5. Tích hợp dữ liệu quy hoạch xây dựng vs Sở Xây Dựng

4. Cơ sở dữ liệu GIS

4.1. csdl nền địa chính

4.2. csdl quy hoạch chi tiết phát triển ngành với 30 lĩnh vực

4.3. csdl quy hoạch đô thị

4.4. csdl quy hoạch xây dựng

4.5. csdl nhà đất, môi trường và hạ tầng kĩ thuật (mạng lưới đường đây điện, cống,..)

4.6. Cung cấp thông tin nhà đất và quy hoạch đô thị (Web Application, Mobile)

4.7. Phần mềm biên tập dữ liệu, chỉnh lý thông tin Gis

4.8. Tích hợp mô hình kiến trúc đô thị thông minh

4.9. Triển khai đào tạo đưa hê thống vào hoạt động