Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Overheid by Mind Map: Overheid

1. Riolering

1.1. De riolering is een infrastructuur waar afvalwater gedumpt, getransporteerd en ingezameld wordt. Een riolering is een systeem van putten, pompen en buizen die in steden en dorpen ondergronds zijn aangelegd.

2. Infrastructuur

2.1. Een infrastructuur is het geheel van voorzieningen dat nodig is om een organisatie of land goed te laten functioneren (een instelling of bedrijf). Ze zijn blijvend of voortdurend beschikbaar.

3. Provinciale wegen

3.1. Een provinciale weg kan een autoweg, een gebiedsontsluitingsweg en een erftoegangsweg zijn. Nederland had in 2004 ongeveer 6.713 kilometer provinciale wegen. Provinciale wegen hebben normaal de nummers 175 en hoger, ze kunnen zowel A- als N- wegen zijn.

4. Millieubeheer

4.1. De wet millieubeheer is een Nederlandse wet en dat is vanaf 1 maart 1993 de vervanger van de "Hinderwet". Het is niet dezelfde wet maar het gaat wel over hetzelfde onderwerp namelijk: de Hinderwet zorgde voor de basis van het afgeven van vergunningen om hinderen te voorkomen.

5. Collectieve sector

5.1. De publieke sector is een verzamelnaam van alle soml overheidsorganisaties en overheidsorganisaties. De publieke sector is het tegenovergestelde van de private sector. De term "publieke sector" wordt alleen gebruikt in economisch verkeer, niet binnen de overheid.

6. Brandweer

6.1. De brandweer houdt zich steeds bezig met het redden van mensen en dieren, het voorkomen van brand en hulpverlenen bij ongelukken. Ook geven ze voorlichting op brandbestrijding en rampenbestrijding.

7. Politie

7.1. De politie in Nederland is een politiedienst die de wetten van Nederland moeten handhaven, het verlenen van hulp en het bewaren van de openbare orde (ook vormen ze de opsporingsdienst voor het Openbaar Ministerie).

8. Het rijk

8.1. De Rijksoverheid is een onderdeel van de Nederlandse overheid die wettelijke taken heeft op landelijk niveau. Ze noemen het ook wel "de centrale overheid"of "het Rijk".

9. Afval ophalen

9.1. Bedrijven halen afval op en dan Recycle ze dat.

10. Provincie

10.1. Een provincie is een gebied van een land met een eigen regionaal bestuur.

11. Gezondheidszorg

11.1. Het geheel van zorgverleners, instellingen, middelen en activiteiten zijn gericht op instandhouding en verbetering van de gezondheidstoestand of de mogelijkheid om zelf regie te voeren.

12. Loon belastingen

12.1. Loonbelasting is een directe belasting die wordt geheven over het loon van de werknemers. Daarnaast worden er veel sociale premies geheven over het loon van de werknemers (in veel landen). Eigenlijk zijn dit twee (verschillende soorten) heffingen.

13. Particuliere sector

13.1. De particuliere sector zijn alle organisaties en ondernemingen die als doel hebben om winst te maken. Omdat er in deze sector het marktmechanisme een grote / belangrijke rol speelt noemen ze het ook wel de "marktsector".

14. Sportveld

14.1. Een terrein die ingericht is voor een of meerdere sport(en).

15. Identiteitsbewijs

15.1. Een identiteitsbewijs is een bepaald middel waarmee je je kan identificeren.

16. Onderwijs

16.1. Het onderwijs bestaat vooral uit het overbrengen van vaardigheden, attitudes en kennis. Daarbij houdt iedereen rekening met een onderwijsstrategie en worden de resultaten geëvalueerd door zelfevaluatie en peerevaluatie.

17. Gemeenten

17.1. De gemeente is na de Nederlandse provincies en de Rijksoverheid de derde bestuurslaag in het Nederlandse staatsbestel. Het bestuur en de inrichting van te gemeenten worden geregeld in de Gemeentewet.