Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Angular by Mind Map: Angular

1. UI/UX

1.1. UI là giao diện người dùng

1.2. UX là trải nghiệm người dùng

2. TypeScript

2.1. Là một mã nguồn mở, là một phiên bản nâng cao của javascript bởi vậy bổ sung thêm tùy chọn kiểu tĩnh và lớp hướng đối tượng

3. Để tạo một project trong angular: ng new tên component

4. Components Interaction

4.1. Template: gồm các file html, css

4.2. Component class: các file ts bên trong gồm thuộc tính và phương thức của class

4.3. Metadata: Cung cấp thông tin bổ sung trong angular, định nghĩa class này như một component trong angular, được định nghĩa bởi các decorato các decorator hiểu đơn giản là các method thêm metadata vào class

4.4. Để tao một component: ng g c tên component

5. Angular Form

5.1. Reactive Form

5.2. Template-driven Form

5.3. Validate form

6. route

6.1. Route trong angular gồm 2 thành phần chính là path và component

6.2. Path là các url

6.3. Component gọi đến các component class

7. Modules & Dependency Injection

7.1. chúng ta có thể tạo module để quản lý các module nhỏ hơn bằng cách ng g m tên module

8. Kết nối với Back-end

9. Data Binding

9.1. Truyền dữ liệu từ component sang template

9.2. Có thể truyền dữ liệu từ component này sang component khác

9.2.1. Chuyền từ cha sang con @Input cha

9.2.2. Chuyền dữ liệu từ con sang cha @Output con nhờ EventEmitter

10. Service/DI

10.1. Tạo service : ng g s tên service

10.2. Trong service xử lý các logic nghiệp vụ

10.3. DI Không bị lặp code, không phải khởi tạo lại ở nhiều nơi, dễ mở rộng, dễ bảo trì