Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ANGULAR by Mind Map: ANGULAR

1. framework cua Javascript

2. Thanh phan cua angular

2.1. ng-app:directive này định nghĩa và liên kết một ứng dụng AngularJS tới HTML.

2.2. ng-model: directive này gắn kết giá trị của dữ liệu ứng dụng AngularJS đến các điều khiển đầu vào HTML.

2.3. ng-bind: directive này gắn kết dữ liệu ứng dụng AngularJS đến các thẻ HTML.

3. Tinh nang cua angular

3.1. Data-binding: Nó tự động đồng bộ hóa dữ liệu giữa thành phần model và view.

3.2. Routing: Là khái niệm của sự chuyển dịch qua lại các view.

3.3. Dependency Injection:

3.4. Filter: Nó lựa chọn (hay là lọc) các tập con từ tập item trong các mảng và trả về các mảng mới.

4. Phần tử HTML DOM

4.1. ng-disabled: Nó vô hiệu hóa một điều khiển đã cho.

4.2. ng-show: Nó cho thấy một điều khiển nhất định.

4.3. ng-hide: Nó ẩn một điều khiển đã cho.

4.4. ng-click: Nó đại diện cho một sự kiện bấm AangularJS.

5. Install the Angular CLI, create project

5.1. npm install -g @angular/cli

5.2. ng new my-app

5.3. cd my-app ng serve --open

6. Nhung bootstrap vao angular

6.1. npm install --save bootstrap

6.2. "styles": [ "node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css", "styles.css" ], "scripts": [ "node_modules/jquery/dist/jquery.min.js", "node_modules/popper.js/dist/umd/popper.min.js", "node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js" ],

6.3. npm install jquery --save

7. Truyen du lieu trong angular

7.1. property binding

7.2. string interpolation

7.3. event binding

7.4. two way binding

8. Vong lap, cau dieu kien, ham trong angular

8.1. *ngFor

8.2. *ngIf

9. Kien thuc co ban trong angular

9.1. Routing trong angular

9.2. Managing data

9.3. Form

9.4. Deployment

10. Thanh phan cua 1 component

10.1. Template: html, css

10.2. Metadata

10.3. Component Class

11. Ket noi backend

11.1. Ket noi thong qua API

11.2. Ket noi qua HttpClientModule