Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Angular by Mind Map: Angular

1. Tổng Quát Về Angular

1.1. Angular là framework của JavaScript.

1.2. Kiểu Dữ Liệu

1.2.1. string

1.2.2. number

1.2.3. array

1.2.4. boolean

1.2.5. null

1.2.6. undifine

1.2.7. interface

1.3. Ưu Điểm

1.3.1. Kết Nối Dữ Liệu Rõ Ràng

1.3.2. Cấu Trúc Phát Triển Rõ Ràng

1.3.3. Cộng Đồng Hỗ Trợ Lớn

1.4. Tạo Project

1.4.1. ng new myproject

2. Cấu Trúc Thư Mục

2.1. e2e: Chứa thư mục testing.

2.2. node_module:

2.3. src: Chứa mã nguồn

2.3.1. app

2.3.2. asset

2.4. index

3. Cơ Bản

3.1. Component

3.1.1. Khái Niệm

3.1.1.1. Điều chỉnh 1 phần của màn hình (view).

3.1.2. Cấu Trúc

3.1.2.1. Template

3.1.2.1.1. HTML

3.1.2.1.2. CSS

3.1.2.2. Component Class

3.1.2.2.1. Property

3.1.2.2.2. Method

3.1.2.3. Meta data

3.1.3. ng g c mycomponent

3.1.4. Data Binding

3.2. Service

3.2.1. ng g s myservice

3.2.2. một class đóng gói các chức năng con cho các phần còn lại của ứng dụng

3.3. module

3.3.1. Tổ chức ứng dụng thành các chức năng riêng biệt.

3.3.2. Tạo mối thống nhất

3.4. Angular Form

3.4.1. Reactive forms

3.4.2. Template-driven forms

3.5. Router

3.5.1. Điều hướng giữa các view

3.6. directive

3.7. pipe

3.7.1. Chuyển đổi dữ liệu

4. MVVM

4.1. View

4.2. Model

4.3. View/modle

5. Kết nối với Back-end

5.1. API

5.2. Method

6. UX/UI

6.1. User Interface

6.1.1. Thiết kế giao diện người dùng

6.2. User Experience

6.2.1. Thiết kế trải nghiệm người dùng