משנה א' הכונס

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
משנה א' הכונס by Mind Map: משנה א' הכונס

1. 1. הכונס צאן לדיר

1.1. 1.א. ונעל כראוי פטור

1.1.1. גמ' מה זה כראוי-שיכולה לעמוד ברוח מצויה=שמירה פחותה

1.1.1.1. אם כן, כדי לדעת מי כתב את המשנה אנחנו צריכים למצוא עוד מקרה שבו מועד בשמירה פחותה הוא פטור כמו במשנה (מקרים דומים ודינים שווים)

1.1.1.1.1. מאן תנא במועד דסגי ליה בשמירה פחותה?

1.2. 1.ב. לא נעל כראוי חייב

1.2.1. גמ'-מה זה לא כראוי-שלא יכולה לעמוד ברוח מצויה

2. 2.פרצוה לסטים פטור

2.1. גמ' כתוב בבריתא הפורץ גדר פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים

2.1.1. האם הוא פטור גם בדמי הכותל בנוסף לדמי הנזק?

2.1.1.1. בכותל רועע הוא פטור

2.1.1.2. בכותל בריא הוא חייב

3. 3.נפרצה בלילה פטור

3.1. גמ' אמר רבה והוא שחתרה פטור הא לא חתרה חייב

3.1.1. היכי דמי?

3.1.1.1. זה לא יכול להיות בכותל בריא כי אם היא לא חתרה למה לחייב הלא הוא לא עשה פשיעה מה היה לו לעשות !?

3.1.1.2. אם כן זה בכותל רעוע כי אם היא לא חתרה הוא חייב על הפשיעה ואם היא חתרה הוא פטור כי סופו באונס

3.1.1.2.1. אבל אם רבה מדבר על כותל רועע והיא חתרה זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס ויש אומרים חייב

4. 4.הניחה בחמה חייב

4.1. גמ' רבה אמר ואפילו חתרה כי היה לו לחשוב שהבהמה הולכת לחתור בגלל החום

5. 5. הוציאוה ליסטים-חייבים

5.1. פשוט שאם הליסטים הוציאו את הבהמה היא ברשותם: באראיותם. אם כן המשנה מדברת על מקרה אחר.

5.2. אם כן, המשנה מדברת במקרה בו הליסטים עמדו פניה וכיוונו אותה בלי לגעת בה מחוץ לגדר והם למרות זאת חייבים

5.3. וגם במקרה בו הם היכו בבהמה כדי שמעצמה היא תצא מחוץ לגדר הם חייבים