TRUYỆN AN DƯƠNG VƯƠNG VÀ MỊ CHÂU -TRỌNG THUỶ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TRUYỆN AN DƯƠNG VƯƠNG VÀ MỊ CHÂU -TRỌNG THUỶ by Mind Map: TRUYỆN AN DƯƠNG VƯƠNG VÀ MỊ CHÂU -TRỌNG THUỶ

1. TÌM HIỂU CHUNG

1.1. Thể loại truyền thuyết

1.1.1. Khái niệm: là tác phẩm tự sự dân gian

1.2. Truyện AN DƯƠNG VƯƠNG- MỊ CHÂU- TRỌNG THUỶ

2. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

3. TỔNG KẾT