Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους by Mind Map: Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους

1. .................

1.1. .........................

1.2. η αναγνώριση της ιδιοκτησίας των ατόμων σε προϊόντα και συντελεστές παραγωγής

2. σταθερότητα/ανάπτυξη

2.1. ..........................

2.2. εγγειοβελτιωτικά έργα

3. .............................................................

3.1. κοινωνικός τουρισμός

3.2. ..................................

4. .............................

4.1. εθνικά πάρκα

4.2. ...............................