Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Begreber af Mind Map: Begreber

1. Vygotsky

1.1. Zonen for nærmeste udvikling (DO s. 264-265)

1.1.1. Cooperative Learning

2. Jürgen Habermas

2.1. Den refleksive samtale (DO s. 40)

2.1.1. Diskurs

2.1.1.1. Sandhed

2.1.1.2. Oprigtighed

2.1.1.3. Rigtighed

3. Gunn Imsen

3.1. Elevernes forudsætninger

3.1.1. "Den måde barnet forstår og strukturerer omverdenen på i forskellige situationer, og som de muligheder for vækst barnet har i samspil med andre mennesker"

3.2. Undervisningsprocessen

3.2.1. Deskriptiv/analytisk didaktik

3.2.1.1. Læreren observerer og evaluerer undervidningen, da analyse af en undervisningssituation skal give nye erfaringer og nye normer for, hvad der er godt.

3.2.1.2. Analytisk reflektion: hvorfor blev tingene som de blev?

3.2.2. Normativ didaktik

3.2.2.1. Undervisningen planlægges og vurderes, fordi en undervisning altid vil noget bestem

3.2.2.2. God eller dårlig praksis. Hvad kan forbedres?

4. Olga Dyste

4.1. Der flerstemmige klasserum

5. Schank & Abelson

5.1. Script

5.1.1. Et script er en struktur, der beskriver den rette rækkefølge af begivenheder i en specifik situation

6. Wolfgang Klafki

6.1. Undervisningsdifferentering

6.1.1. Prioritere hensynet til samfundets langsigtede bedste

7. Wood, Brunner & Ross

7.1. Stilladsering

7.1.1. Stilladsering handler om at støtte barnet i aktiviteter, der ligger i barnets zone for nærmeste udvikling

7.1.2. Seks funktioner - stilladseringsprocessen: - Rekruttering - Reducering af frihedsgrader - Retningsfastholdelse - Markering af kritiske træk - Frustrationskontrol - Demonstration af måder at løse problemer og opgaver på

8. John Hatties

8.1. international oversigt over hvad der kendetegner god undervisning

8.1.1. Tilpasse og justere sin undervisning

8.2. synlig læring

9. Andreas Helmke

9.1. 10 kvaliteter ved god og virkningsfuld undervisning

9.1.1. Klasseledelse

9.1.2. Klarhed og struktur

9.1.3. Konsolidering og sikring af det lærte (træning, reparation .mm)

9.1.4. Aktivering

9.1.5. Motivation

9.1.6. Læringsfremmed miljø

9.1.7. Elevorientering (feedback m.m.)

9.1.8. Kompetenceorientering (målorientering)

9.1.9. Håndtering af heterogenitet (undervisningsdifferentiering m.m.)

9.1.10. Mangfoldighed (af metoder)

10. Ole Løw

10.1. Dårlig atmosfære

10.1.1. Tolkning i en samtale, skaber misforståelser

11. Niklas Luhman

12. Peter Brodersen

12.1. Undervisningsdifferentiering

12.1.1. Undervisningsprincip - imødekommer forskellige elever inden for den samme klasse i den samme undervisning, hvor undervisningen sigter mod et fælles mål

12.2. Elevdifferentiering

12.2.1. Det er en fysisk eller rumlig opdeling af eleverne efter bestemte kriterier f.eks. deres faglige niveau, køn eller interesser

12.3. Individualisering

12.3.1. Undervisningens forløb er der fokus på den enkelte elev og afstemt efter elevernes forudsætninger f.eks. de får udleveret opgaver til dem. Lagt en specifik arbejdsplan til den enkelte elev - tilpasse

13. Hiim & Hippe

13.1. Relationsmodel (GEU s. 394)

13.1.1. Læringsforudsætninger

13.1.2. Rammefaktorer

13.1.3. Mål

13.1.4. Indhold

13.1.5. Læreprocessen

13.1.6. Vurdering

14. Axel Honneth

14.1. Anerkendelse

15. Søren Kirkegaard

15.1. Elev forudsætninger

16. Hilbert Meyer

16.1. 10 kendetegn for god undervisning

17. Ove Kaj Petersen

17.1. konkurrencestat

17.1.1. konkurrence orienteret miljø. Både med hensyn til karakter og at man bare kan vælge uddannelse fra og til

18. Thomas Nordah

18.1. skole-hjem-samtale

18.1.1. Graden af formalisering

18.1.2. Fælles mål

18.1.3. Forpligtethed

18.1.4. Fælles beslutninger og autonom

19. Illeris

19.1. Læringstrekant

19.1.1. Elevers læring vil være forskellige, selvom de modtager samme påvirkninger, da eleverne har forskellige forudsætninger samt forståelser

19.1.2. Dimensioner: Drivkraft, samspil & indhold Processer: Tilegnelsesprocessen & samspilsprocessen Cirklen: Læring finder altid sted indenfor rammerne af en ydre samfundsmæssig sammenhæng

20. Bourdieu

20.1. Økonomisk kapital

20.2. Kulturel kapital

20.3. Social Kapital

20.4. Symbolsk Kapital

21. Benjamin Bloom

22. Ziehe

22.1. autoritetstab

22.1.1. skolen har mistet sin aura

23. Berit Bae

23.1. Lytte

23.2. Acceptere

23.3. Forståelse

24. Nel Noddings

24.1. Elevernes fremtidig lykke , skal være skolen overordnet formål

24.1.1. udruste eleverne til at træffe, de vigtige valg for dem selv, med udgangspunkt i værdier og holdninger

25. Jensen og Jensen

25.1. Meningssøgende væsen

26. Neil Mercer

26.1. Typer af gruppesamtale (DO s. 135)

26.1.1. Disputerende dialog

26.1.2. Undersøgende dialog

26.1.3. Akkumulerede dialog

27. Laursen

27.1. Man skal lytte til eleverne ideer og behov

28. Clod Poulsen

28.1. evaluering skal karakteriseres ved gensidighed

29. Hansen og Skovmand

29.1. Repræsentations former

29.1.1. Symbolsk

29.1.2. Sprogligt

29.1.3. Diagrammatisk

29.1.4. Billedeligt

29.1.5. Genstandsmæssig

29.1.6. Kropsligt

30. John Biggs

30.1. SOLO- taksonomier

31. Tayler

31.1. Adfærdsaspekt: ”kunne redegør”

31.2. Indholdsaspekt: ”de vigtigste sygdomme i middelalderen”

31.3. -

31.4. tilegnelsesoplevelser

32. Dewey

32.1. Mål formuleres af eleverne til eleverne

33. Christian Jantzen og Abdelsen

33.1. Scriptteori