BİLİMSEL ARAŞTIRMA

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
BİLİMSEL ARAŞTIRMA af Mind Map: BİLİMSEL ARAŞTIRMA

1. Temel Kavramlar

1.1. İstatistik

1.2. Evren

1.3. Örneklem

1.4. Parametre

1.5. Değişken

1.5.1. Nicel Değişken

1.5.2. Nitel Değişken

1.5.3. Süreksiz Değişken

1.5.4. Sürekli Değişken

1.5.5. Bağımsız Değişken

1.5.6. Bağımlı Değişken

1.5.7. Çevresel Değişkenler

1.6. Denek

1.6.1. Denek Değişkenleri

1.6.2. Seçkisiz Atama

1.7. Güvenilirlik

1.8. Geçerlilik

1.9. Hipotez

1.9.1. Hipotez Testi

1.10. Kuram

1.11. Bilimsel Yasa

1.12. Olgu

1.13. Veri

1.14. Gözlem

1.15. Anket

1.16. Bulgu

2. Bilimsel Araştırmada Etik ve Emik Yaklaşım

2.1. Emik

2.1.1. Araştırmanın kendi bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini ve araştırma konusunun kültürüne özgü olduğunu içerden bakışa sahip olduğunu söyler.

2.2. Etik

2.2.1. Etik İlkeler

2.2.1.1. Gerçeğe Uygunluk

2.2.1.2. Bilimsel Araştırmanın Zarar Vermemesi

2.2.1.3. Sorumluluk ve Haklar

2.2.1.4. Yazarlar

2.2.1.5. Kaynak Gösterme ve Alıntılar

2.2.1.6. Akademik Etkinliklerde Etik ve Bilim İnsanı

2.2.2. Bilimsel Yanıltma Biçimleri

2.2.2.1. Yazarlık Hakkı Sorunları

2.2.2.2. Korsanlık

2.2.2.3. Uydurmacılık

2.2.2.4. Çoklu Yayın

2.2.2.5. Bölerek Yayınlama

2.2.2.6. İnsan-Hayvan Etiklerine Saygısızlık

2.2.2.7. Kaynakların Taraflı Seçilmesi

2.2.2.8. Taraflı Yayın

3. Bilimsel Araştırma Süreci

3.1. Bilimsel Yöntem

3.1.1. Problem Tespiti

3.1.2. Veri Toplama

3.1.2.1. Nitel Gözlem

3.1.2.2. Nicel Gözlem

3.1.3. Hipotez Kurma

3.1.4. Hipoteze Dayalı Tahminler Yapma

3.1.5. Kontrollü Deneyler Yapma

3.1.6. Teori Oluşturma

3.1.7. Bilimsel Yöntemler

3.1.7.1. Tümden Gelim

3.1.7.2. Tüme Varım

3.1.7.3. Diyalektik Yöntem

3.2. Bilimsel Bilgiye Erişim Yolları

3.2.1. Basılı Kaynaklar

3.2.2. Elektronik Kaynaklar

3.2.2.1. Google Akademik

3.2.2.2. ULAKBİM

3.2.2.3. YÖK Ulusal Tez Merkezi

3.2.2.4. Milli Kütüphane

3.2.2.5. Üniversitelerin Veri Tabanları

3.2.2.6. Bilimsel Dergiler

3.2.3. Bilgi Depoları

3.3. Evren

3.3.1. Genel evren

3.3.2. Çalışma evreni

3.3.3. Sonlu evren

3.3.4. Sonsuz evren

3.3.5. Örneklem

3.3.5.1. Örnekleme

3.4. Örneklem

3.4.1. Amaçlı örnekleme yöntemleri

3.4.1.1. Kota örnekleme

3.4.1.2. Kartopu örneklemesi

3.4.1.3. Aykırı durum örnekleme

3.4.1.4. Maksimum çeşitlilik örneklemesi

3.4.1.5. Benzeşik örnekleme

3.4.1.6. Tipik durum örneklemesi

3.4.1.7. Kritik durum örneklemesi

3.4.1.8. Doğrulayıcı ve yanlışlayıcı durum örneklemesi

3.4.2. Amaçsız örnekleme yöntemleri

3.4.2.1. Basit rassal örnekleme

3.4.2.2. Sistematik örnekleme

3.4.2.3. Tabakalı örnekleme

3.4.2.4. Küme örneklemesi

3.5. Araştırma Probleminin Belirlenmesi

3.5.1. Kriterler

3.5.1.1. Son yapılan çalışmaların önerileri

3.5.1.2. Öne sürülen bir kuramın test edilmesi

3.5.1.3. Günlük gelişen beklenmedik olaylar

3.5.1.4. Bilimsel tartışmalar, fikir alışverişleri

3.5.1.5. Etik kurallara uygunluk

3.5.1.6. Öznel yaşantılar

3.5.1.7. Çözülebilirlik

3.5.1.8. Önemlilik

3.5.1.9. Yenilik

3.5.2. Sorular

3.5.2.1. Ana Soru

3.5.2.1.1. Kapalı uçlu

3.5.2.1.2. Açık uçlu

3.5.2.2. Alt Sorular

3.5.2.2.1. Konuya Yönelik Alt Sorular

3.5.2.2.2. Sürece Yönelik Alt Sorular

3.5.3. Özelliklerine göre

3.5.3.1. Nicel Araştırma

3.5.3.2. Nitel Araştırma

3.5.4. Aldıkları değere göre

3.5.4.1. Sürekli Değişken

3.5.4.2. Süreksiz Değişken

3.5.5. Kontrol türüne göre

3.5.5.1. Bağımlı Değişken

3.5.5.2. Bağımsız Değişken

3.5.5.3. Düzenleyici Değişken

3.5.6. Özel Ölçütler

3.5.6.1. Alanda yeterlik

3.5.6.2. Yöntem ve tekniklerde yeterlik

3.5.6.3. Veri toplama izni

3.5.6.4. Zaman ve olanak yeterliği

3.5.6.5. İlgi yeterliği

3.5.7. Araştırma sorusunu belirleme ölçütleri

3.5.7.1. Genel Ölçütler

3.5.7.1.1. Çözülebilirlik

3.5.7.1.2. Önemlilik

3.5.7.1.3. Yenilik

3.5.7.1.4. Etik Kurallara Uygunluk

3.5.7.2. Özel Ölçütler

3.5.7.2.1. Alanda Yeterlilik

3.5.7.2.2. Yöntem ve Tekniklerde Yeterlilik

3.5.7.2.3. Veri Toplama İzni

3.5.7.2.4. Zaman ve Olanak Yeterliliği

3.5.7.2.5. İlgi Yeterliliği

3.6. Araştırma yönteminin belirlenmesi

3.6.1. Araştırma modelleri

3.6.1.1. Nicel araştırma

3.6.1.1.1. Yöntemleri

3.6.1.1.2. Özellikleri

3.6.1.1.3. Veri Analizi

3.6.1.1.4. Paradigmalar

3.6.1.2. Nitel araştırma

3.6.1.2.1. Yöntemler

3.6.1.2.2. Nitel Araştırmalarda Geçerlik

3.6.1.2.3. Nitel Araştırmalarda Güvenirlik

3.6.1.2.4. Veri Analizi

3.6.1.2.5. Paradigmalar

3.6.1.2.6. Nitel araştırma desenleri

3.6.1.3. Karma araştırma

3.6.1.3.1. Nicel-Nitel veriler kullanılabilir

3.6.1.3.2. Nicel-Nitel araştırmaların güçlü yönleri kullanılabilir

3.6.1.3.3. Niteli nitelle destekleyen, Niceli nicelle destekleyen araştırma türüne de Karma araştırma denilebilir

3.6.1.3.4. Veri Analizi

3.7. Veri Toplama Araçları ve Yöntemleri

3.7.1. Nicel Veri Toplama Teknikleri

3.7.1.1. Anketler

3.7.1.1.1. Yapılandırılmış anket

3.7.1.1.2. Yapılandırılmamış anket

3.7.1.2. Ölçekler

3.7.1.2.1. Nominal ölçek

3.7.1.2.2. Ordinal ölçek

3.7.1.2.3. Aralıklı ölçek

3.7.1.2.4. Oransal ölçek

3.7.1.2.5. Karşılaştırmalı Ölçekler

3.7.1.2.6. Karşılaştırmalı Olmayan Ölçekler

3.7.1.3. Testler

3.7.1.3.1. Başarı testleri

3.7.1.3.2. Kişilik testleri

3.7.1.3.3. Yetenek testleri

3.7.1.3.4. Nesnel yanıtlı test

3.7.1.3.5. Serbest yanıtlı testler

3.7.1.4. Deney

3.7.1.4.1. Bağımsız Değişkenler

3.7.1.4.2. Test Birimleri

3.7.1.4.3. Bağımlı Değişkenler

3.7.1.4.4. Konu Dışı Değişkenler

3.7.1.4.5. Deneysel Tertip

3.7.1.4.6. Deney Çeşitleri

3.7.1.4.7. Deney Türleri

3.7.1.4.8. Deneysel Geçerlilik

3.7.1.4.9. Deney Etkileri

3.7.2. Nitel Veri Toplama Teknikleri

3.7.2.1. Kişi veya Mekan Belirleme

3.7.2.2. Erişim ve Uyum

3.7.2.3. Örneklem

3.7.2.4. Veri Toplama

3.7.2.5. Bilgilerin Kaydı

3.7.2.6. Alan Sorunları

3.7.2.7. Verilerin Saklanması

3.7.2.8. Veri Formları

3.7.2.8.1. Gözlem

3.7.2.8.2. Görüşme/Mülakat

3.7.2.8.3. Doküman/Metin Analizi

3.7.2.8.4. Görsel-işitsel Materyaller

3.8. Veri Toplama Araçlarının Nitelikleri

3.8.1. Güvenilirlik

3.8.1.1. Test tekrar test

3.8.1.2. Eşdeğer formlar

3.8.1.3. İç tutarlılık

3.8.1.4. Bağımsız gözlemciler arası uyum

3.8.1.5. Nitel araştırmada güvenilirlik

3.8.1.5.1. Veri çeşitlemesi

3.8.1.5.2. Verilerin doğrulanması

3.8.1.5.3. Araştırma sürecinin belirlenmesi

3.8.2. Geçerlik

3.8.2.1. Kapsam geçerliği

3.8.2.2. Kriter geçerliği

3.8.2.2.1. Yordama geçerliği

3.8.2.2.2. Uyum ölçekleri geçerliği

3.8.2.3. Yapı geçerliği

3.8.2.3.1. Aynılık geçerliği

3.8.2.3.2. Ayırt etme geçerliği

3.8.2.4. Görünüş geçerliği

3.8.2.5. İç ve Dış geçerlik

3.8.2.5.1. İç geçerlik

3.8.2.5.2. Dış geçerlik

3.8.2.6. Nitel araştırmada geçerlik

3.8.2.6.1. Betimleyici geçerlik

3.8.2.6.2. Yorumlayıcı geçerlik

3.8.2.6.3. Kuramsal geçerlik

3.8.2.6.4. Genelleyici geçerlik

3.8.2.6.5. Değerlendirici geçerlik

3.8.3. Kullanışlılık

3.8.3.1. Ekonomiklik

3.8.3.2. Uygulanabilirlik

3.8.3.3. Puanlanabilirlik

3.9. Verilerin analizi

3.9.1. Nicel Veri Analizi

3.9.1.1. Değişken

3.9.1.1.1. Süreksiz değişken

3.9.1.1.2. Sürekli değişkenler

3.9.1.2. Nicel değişkenler

3.9.1.3. Nitel değişkenler

3.9.1.4. Kodlama

3.9.1.5. Veri girişi

3.9.1.6. Veri Kalitesi

3.9.1.7. Teknikler

3.9.1.7.1. Değişken sayısına göre sınıflama

3.9.1.7.2. Ölçek türüne göre sınıflama

3.9.1.8. Betimleyici Analizler

3.9.1.8.1. Frekans ve yüzde

3.9.1.8.2. Aritmetik ortalama

3.9.1.8.3. Mod(tepe değer)

3.9.1.8.4. Ortanca(medyan)

3.9.1.9. Parametrik Analizler

3.9.1.9.1. Korelasyon

3.9.1.9.2. Faktör Analizi

3.9.1.9.3. T testi

3.9.1.9.4. Varyans (ANOVA) analizi

3.9.1.9.5. Kümeleme Analizi

3.9.1.9.6. Regresyon Analizi

3.9.1.10. Parametrik olmayan analizler

3.9.1.10.1. Ki-kare Analizi

3.9.1.10.2. Mann-whitney U Analizi

3.9.1.10.3. Wilcoxon Testi

3.9.1.10.4. Kruskal Wallis Testi

3.9.1.10.5. Kolmogorov-smirnov Testi

3.9.2. Nitel Veri Analizi

3.9.2.1. Betimleme

3.9.2.2. Analiz

3.9.2.3. Yorumlama

3.9.2.4. Aşamaları

3.9.2.4.1. Veri organizasyonu

3.9.2.4.2. Verilerin yazıya dökülmesi

3.9.2.4.3. Metnin kodlanması

3.9.2.4.4. Tematik analiz

3.9.2.4.5. Betimleyici analiz

3.9.2.4.6. Bulguların yorumlanması

3.9.2.5. İçerik Analizi

3.9.2.5.1. Frekans analizi

3.9.2.5.2. Kategorisel analiz

3.9.2.5.3. Değerlendirici analiz

3.9.2.5.4. Olumsallık ya da ilişki analizi

3.9.2.5.5. Betimsel Analiz Aşamaları

3.9.2.5.6. Etnografik Analiz

3.9.2.5.7. Fenomonolojik Analiz

3.9.2.5.8. Söylem Çözümlenmesi

3.10. Raporlaştırma

3.10.1. Rapor Yapısı

3.10.1.1. Kapak sayfası

3.10.1.2. Özet

3.10.1.3. Giriş

3.10.1.4. Yöntem

3.10.1.5. Bulgular

3.10.1.6. Tartışma

3.10.1.7. Sonuç

3.10.1.8. Öneriler

3.10.1.9. Kaynakça

3.10.1.10. Ekler

3.10.1.11. Tablo ve Şekiller

3.10.2. Kriterler

3.10.2.1. Uydurma

3.10.2.2. Çarpıtma

3.10.2.3. Gizleme

3.10.2.4. Aşırma

3.10.2.5. Duplikasyon

3.10.2.6. Dilimleme

3.10.2.7. Destek belirtmeme

3.10.2.8. Yazar adlarında değişiklik yapma