Uurimistöö alused

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Uurimistöö alused af Mind Map: Uurimistöö alused

1. Alates 2014. a kohustuslik

1.1. New node

2. Kindla ülesehitusega kirjutis

3. Keskendub uurimisprobleemile

4. On oluline läbiviimise korrektsus

5. Eesmärk

5.1. Allikate kasutamine

5.2. Eristada ebaolulist

5.3. Järelduste tegemise oskus

5.4. Valmistumine õpingute jätkamiseks

6. Mingile probleemile vastuse leidmiseks kogutakse andmeid

7. Teaduslikud uurimused

7.1. Kvantitatiivsed

7.1.1. Püstitatakse eesmärgid ja hüpoteesid

7.1.2. Järeldused statistilise andmeanalüüsi põhjal

7.2. Kvalitatiivsed

7.2.1. Püstitatakse eesmärgid ja uurimisküsimused

7.2.2. Järeldused leitakse mustrite põhjal

8. Töö kirjalik vormistus järgib uurimistööde üldist struktuuri

9. Uurimisprojekti kavandamine

9.1. 1.tausta loomine  2.uurimisprobleemi sõnastamine  3.eesmärgi ja hüpoteesi või uurimisküsimuse sõnastamine  4.andmete kogumise (metoodika) kavandamine

10. Pealkiri

10.1. Hõlmab kogu sisu, kuid pole liiga lai

10.2. On vastavuses probleemi ja eesmärgiga

10.3. Sisaldab töö keskseid mõisteid

10.4. Ei ole lause, vaid fraas (puudub öeldis)

11. Uurimisprobleem esitatakse kirjeldusena, miks antud uurimust on vaja läbi viia

12. Eesmärk peab olema vastavuses pealkirjaga .

13. Andmete kogumine

13.1. testida püstitatud hüpoteesi / vastata uurimisküsimustele

14. Metoodika

14.1. Andmekogumismeetodid

14.2. Andmetöötlusmeetodid

14.3. Interpreteerimismeetodid

15. Vaatlus

15.1. Jälgitakse uurijast sõltumatult toimivaid protsesse