IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ par Mind Map: IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ

1. ขอบเขต

1.1. 1.ให้เห็นทักษะทางวิชาชีพก่อนสิ้นสุดการพัฒนาทางวิชาชีพ

1.2. 2.สร้างความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาทางวิชาชีพเป็นไปตามข้อกำหนด

1.3. 3.กำหนดความรู้ ความสามารถ และผลการเรียนรู้

2. วัตถุประสงค์

2.1. ต้องแสดงทักษะทางวืชาชีพให้เห็นก่อนสิ้นสุดการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก

3. ทักษะทางวิชาชีพ

3.1. 1.ปัญญา

3.1.1. ประเมินข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง และผ่านการวิเคราะห์

3.1.2. ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

3.1.3. รู้ว่าเมื่อใดควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

3.1.4. เสนอวิธีแก้ปัญหาที่ไม่หลากหลายแง่มุม

3.2. 2.ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร

3.2.1. ทำงานเป็นทีม

3.2.2. สื่อสารชัดเจน นำเสนอ

3.2.3. ประยุกต์ใช้เทคนิคการฟังเชิงรุก

3.2.4. ทักษะการต่อรองเพื่อใช้แก้ปัญหา

3.2.5. นำเสนอความคิด โน้มน้าวจูงใจ

3.3. 3.การจัดการตนเอง

3.3.1. แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเรียนรู้

3.3.2. ติดตามผลงานของตนเองจากผู้อื่น

3.3.3. จัดการเวลาและทรัพยากร

3.3.4. วางแผนหาวิธีการแก้ปัญหาล่วงหน้า

3.3.5. เปิดรับโอกาสใหม่ ๆ

3.4. 4.การจัดการองค์กร

3.4.1. ทำงานที่ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติ

3.4.2. สอบทานงานของตน

3.4.3. ใช้ทักษะการบริหารเพื่อสร้างแรงจูงใจ

3.4.4. ใช้ทักษะการกระจายงานในการมอบหมายงาน

3.4.5. ใช้ทักษะความเป็นผู้นำโน้มน้าวให้ผู้อื่นทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

3.4.6. นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสม

4. การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก

4.1. การเรียนรู้

4.2. การพัฒนาความรู้ ความสามารถ

4.3. การศึกษาทางวิชาชีพ

4.4. ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ

5. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ

5.1. เป็นการบูรณาการและการประยุกต์

5.1.1. ความรู้เชิงเทคนิค

5.1.2. ทักษะทางวิชาชีพ

5.1.3. ค่านิยม จริยธรรม

5.1.4. ทัศนคติทางวิชาชีพ

6. การประเมินทักษะทางวิชาชีพ

6.1. การจดบันทึกการทำงาน

6.2. การมีส่วนร่วมในการประเมิน

6.3. รวบรวมแฟ้มสะสมงาน

6.4. การติดตามผลงานโดยผู้ควบคุมงาน