องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ par Mind Map: องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

1. ฮาร์ดเเวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล

1.2. หน่วยประมวลผลกลาง

1.3. หน่วยเเสดงผล

2. ซอฟต์เเวร์

2.1. ซอฟต์เเวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการกับระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ

2.2. ซอฟต์เเวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้

3. ข้อมูล

3.1. องค์ประกอบที่ชี้วัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของระบบสารสนเทศ ข้อมูลที่ดีซึ่งเหมาะแก่การนำไปใช้งานต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีความน่าเชื่อถือ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ระบบต้องมีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกต่อการค้นหา

4. บุคคลากร

4.1. 1) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) 

4.1.1. 1.1 นักวิเคราะห์ระบบที่เป็นบุคลากรภายในองค์กร (Staff employee within theorganization)

4.1.2.     1.2 นักวิเคราะห์ระบบที่เป็นที่ปรึกษาจากภายนอก (Outside or externalconsultant)

4.2.    2) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) 

4.3. 3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานเครื่อง (Operator) 

4.4. 4) ผู้ใช้ (User) 

5. ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

5.1.    - การรวบรวมข้อมูล

5.2. - ตรวจสอบข้อมูล

5.3.  - ประมวลผลข้อมูล

5.4. - จัดเก็บและดูแลรักษาข้อมูล