สยามเสาวรส(Siam Delicious)

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
สยามเสาวรส(Siam Delicious) par Mind Map: สยามเสาวรส(Siam Delicious)

1. ซอฟแวต์ / โปรแกรม

1.1. Adobe Flash Professional CS6

1.2. โปรแกรมออนไลน์ Google Sites

1.3. Sony vegus pro 14.0

1.4. Microsoft Word 2010

1.5. Mind meister

2. คู่มือ

2.1. บทที่ 1 บทนำ

2.1.1. แนวคิดและความสำคัญ

2.1.2. วัตถุประสงค์

2.1.3. ขอบเขตของการดำเนินงาน

2.1.4. แผนการปฏิบัติงาน

2.1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2.2. บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.2.1. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์

2.2.2. องค์ประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์

2.2.3. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

2.2.4. ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

2.2.5. โปรแกรมที่ใช้ในการทำโครงงาน

2.2.6. ลักษณะโปรแกรมที่ใช้ในการทำโครงงาน

2.2.7. บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน

2.2.7.1. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน

2.2.7.2. ขอบเขตในการจัดทำโครงงาน

2.2.7.3. สรุปผลการประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์

2.3. บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

2.4. บทที่ 5 อภิปรายผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงงาน

2.4.1. อภิปรายผล

2.4.2. ประโยชน์ที่จะได้รับ

2.4.3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงานในอนาคต

2.5. บรรณานุกรม

2.6. ภาคผนวก

2.6.1. ประวัติผู้จัดทำ

2.6.2. การประวลมวลผลภาพการทำงาน

2.6.3. แบบประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์

3. ขอบเขตของโครงงงาน

3.1. สร้างสื่อวิดีโอ

3.2. สร้างเว็บไซต์

3.3. แบบทดสอบ

4. โครงงานพัฒนาเพื่อการศึกษา

4.1. ประเภทโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media)

4.2. จัดทำโดย

4.2.1. นางสาวเกษสุดา ทองสง่า เลขที่ 32 ม.6/8

4.2.2. นางสาวณัฐชยา วาสม เลขที่ 33 ม.6/8