Боловсрол(education)

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Боловсрол(education) par Mind Map: Боловсрол(education)

1. Боловсролын зорилго, агуулгын шинэчлэл

1.1. Сонголт

1.1.1. Чадавхийг бий болгосноор сонголт өргөжүүлэх үйл явц

1.2. Хүний хөгжил

1.2.1. Хүмүүс өөрийн аж байдал, чадавхийг бусдын сонголт аж байдалд нөлөөлөхгүйгээр тодорхой хүрээнд сайжруулах тогтолцоо юм

2. Боловсролын бодлого:

2.1. Бодлогын шинжлэх ухааны 3 зарчим

2.1.1. Асуудлыг шийвдэрлэх

2.1.2. Норматив хүрээ (хэм хэмжээ)

2.1.3. Олон дэд салбарыг хамарсан

2.2. Бодлогын шалгуур, түүний агуулга

2.2.1. Үр дүн

2.2.2. Үр ашиг

2.2.3. Шударга хуваарь

2.2.4. Хэрэгжүүлэх боломжтой

2.2.5. Уян хатан чанартай

2.3. Боловсролын бодлогын цикл

2.3.1. Шинжилгээ

2.3.1.1. Асуудлыг тодорхойлох

2.3.2. Үнэлгээ

2.3.2.1. Бодлогын хувилбарууд гаргах

2.3.3. Төлөвлөлт

2.3.3.1. Шийдлийн сонголт хийх

2.3.4. Хэрэгжилт

2.3.4.1. Хэрэгжилт төлөвлөх

2.3.4.2. Бодлогыг хэрэгжүүлэх

2.3.4.3. Хэрэгжилтийн үнэлэх

2.4. Боловсролын бодлого боловсруулахад харгалзах зүйлс

2.4.1. Улс орны түүх, уламжлал, ёс заншил, ахуй, хөгжлийн хандлага

2.4.2. Нийгэм, эдийн засаг, соёлын хөгжил

2.4.3. Иргэдийн боловсрох хэрэгцээ, чадамж

2.4.4. Даяаршлын шаардлага, ОУ-ын чиг хандлага

2.5. Төлөвлөлт: Бодлого, стратегийг биелүүлэх үйл ажиллагаанд хугацаа хариуцлага нөөц зэргийг тодорхойлдог

2.6. Стратеги: Бодлогын зорилтууд хэрхэн биелэгдэх арга замыг тодорхойлдог.

3. Хүн төвтэй

4. Боловсролын тогтолцоо

4.1. Албан боловсрол

4.2. Албан бус боловсрол

5. Бодлогод анализ хийх шалгуур

5.1. дотоод шалгуур

5.2. гадаад шалгуур

6. Сургалтын онол арга зүй хичээлийн бие даалт

6.1. Сэдэв: Боловсрол

6.2. Түлхүүр үг

6.3. Нэмэлт мэдээлэл

6.4. Ном зүй