จิตวิทยาการรับรู้ การเรียนรู้ และจิตวิทยาพัฒนาการ

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
จิตวิทยาการรับรู้ การเรียนรู้ และจิตวิทยาพัฒนาการ da Mind Map: จิตวิทยาการรับรู้  การเรียนรู้ และจิตวิทยาพัฒนาการ

1. 1.การรับรู้ ( Perception )

1.1. ความหมายและธรรมชาติของการรับรู้

1.1.1. ความหมายของการรับรู้

1.1.1.1. กระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่สิ่งเร้ากระตุ้นการรู้สึกและถูกตีความเป็นสิ่งที่มีความหมายโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์และความเข้าใจของบุคคล

1.1.2. พฤติกรรมการรับรู้

1.1.2.1. ความหมายของพฤติกรรมการรับรู้

1.1.2.1.1. เป็นกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่ต่อเนื่องจากการรู้สึกสัมผัสรับรู้ เป็นกระบวนการแปลความหมายของสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามาในกระบวนการรู้สึก

1.1.2.2. กระบวนการของการรับรู้ (Process)

1.1.2.2.1. 1.การรู้สึก (Sensing)

1.1.2.2.2. 2.ความจำ (Memory)

1.1.2.2.3. 3.การเรียนรู้ (Learning)

1.1.2.2.4. 4.การตัดสินใจ (Decision making)

1.2. อวัยวะรับสัมผัส

1.2.1. อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ(Special sense organ)

1.2.1.1. นัยน์ตา - การมองเห็น

1.2.1.2. หู - การได้ยิน

1.2.1.3. ลิ้น - การรับรส

1.2.2. อวัยวะรับความรู้สึกทั่วๆไป(General sense organs)

1.2.2.1. ผิวหนัง - การสัมผัส

2. 2.สิ่งลวงตาและโครงสร้างลวงตา

2.1. ความหมายของสิ่งลวงตา

2.1.1. เป็นการรับรู้ที่ไม่ถูกต้องซึ่งไม่สอดคล้องกับลักษณะกายภาพที่แท้จริงของสิ่งเร้า

2.2. กฎการเรียนรู้

2.2.1. กฏแห่งความคล้ายคลึง (Law of Similarity)

2.2.2. กฎแห่งความสมบูรณ์ (Law of Closer)

2.2.3. กฎแห่งความต่อเนื่อง (Law of Continuity)

2.2.4. กฏแห่งความใกล้ชิด (Law of Proximity)

3. 3.การจำ

3.1. ความหมายของการจำ (Remembering)

3.1.1. พฤติกรรมทางสมองของมนุษย์เราที่สามารถสร้างระบบความรู้ขึ้นใหม่ของสิ่งที่ได้รับรู้หรือเรียนรู้มาแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม แล้วสามารถถ่ายทอดออกมาในรูปของการระลึกได้ (Recall) ซึ่งเราเรียกว่าการจำได้ (Recognition)

3.2. พฤติกรรมของการจำ

3.2.1. 1.มีการเรียนรู้เกิดขึ้น

3.2.2. 2.มีการสะสมไว้ซึ่งความรู้ที่ได้เรียนรู้แล้ว

3.2.3. 3.มีการระลึกได้เมื่อพบเห็น

3.2.4. 4.มีการกระทำซ้ำได้

3.3. ประเภทของการจำ

3.3.1. การจำได้ (Recognition)

3.3.2. การระลึกได้ (Recall)

3.3.3. การเรียนใหม่ (Relearning)

3.3.4. การระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต (Reintegration)

3.4. ระบบของการจำ

3.4.1. 1. ความจำจากการรับสัมผัส (sensory memory)

3.4.2. 2. ความจำระยะสั้น (shot-term memory - STM)

3.4.3. 3. ความจำระยะยาว (long-term memory - LTM)

4. 4.การลืม

4.1. ความหมายของการลืม

4.1.1. การลืม (Forgetting) คือ การที่บุคคลสูญเสียความทรงจำไม่สามารถเก็บรักษาไว้และถ่ายทอดออกมาได้อย่างถูกต้องเหมือนเดิม

4.2. สาเหตุแห่งการลืม

4.2.1. 1. จำนวนที่ต้องจำมีมากเกินไป

4.2.2. 2. เวลาผ่านไปนาน

4.2.3. 3. ไม่ได้ใช้ ไม่ได้ทบทวน ไม่ได้ฝึกซ้อม

4.2.4. 4. การรบกวนหรือการขัดขวาง (Inhibition)

4.2.4.1. 4.1 การตามรบกวน (Proactive Inhibition) ในลักษณะได้หน้าลืมหลัง

4.2.4.2. 4.2 การย้อนรบกวน (Retroaction Inhibition) ในลักษณะได้หลังลืมหน้า

4.2.5. 5. ลืมเพราะต้องการลืม