PHƯƠNG PHÁP/KỸ THUẬT DẠY HỌC

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
PHƯƠNG PHÁP/KỸ THUẬT DẠY HỌC da Mind Map: PHƯƠNG PHÁP/KỸ THUẬT DẠY HỌC

1. B1-PHÂN TÍCH YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1.1. XÁC ĐỊNH PHẨM CHẤT/ NĂNG LỰC

2. B2-LỰA CHỌN VÀ XÂY DỰNG NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC

2.1. XÁC ĐỊNH NỘI DUNG TRỌNG TÂM

2.2. NỘI DUNG MỞ RỘNG

3. B3-LỰA CHỌN PP,KT VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CỦA CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC

3.1. LỰA CHỌN PP PHÙ HỢP CHO TỪNG NỘI DUNG

4. B4-THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC

4.1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

4.2. CÁCH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

5. B5-KIỂM TRA LẠI CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT

5.1. SẮP XẾP CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC