登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
ITSM により Mind Map: ITSM

1. phương pháp mà doanh nghiệp dùng để quản lý các dịch vụ cung cấp cho khách hàng

2. Quản lý dịch vụ CNTT. Hiểu đơn giản là cách DN quản lý hệ thống thông tin để mang lại giá trị cho khách hàng

3. Nếu doanh nghiệp đang sử dụng hệ thống CNTT thì cũng coi như doanh nghiệp đang dùng ITSM

4. bao gồm các công việc như lên kế hoạch, quản lý những thay đổi để không gây gián đoạn kinh doanh, sửa chữa sai sót or quản lý tài chính để đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể thanh toán các hóa đơn tài chính. Ngoài ra, ITSM cũng là phương pháp quản lý công nghệ của doanh nghiệp.