Handmade shop

Plan your projects and define important tasks and actions

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Handmade shop により Mind Map: Handmade shop

1. Stakeholders

1.1. Lam moc khoa

1.1.1. Dung

1.1.2. Van

1.2. Phu trach ban hang

1.2.1. Dung

1.3. Giao hang

2. Notes

2.1. Kiem cho ban' vai va moc gia si

2.2. Xac dinh gia de lam moc khoa theo yeu cau

2.3. Mỗi bộ móc khoá đặt làm phải đặt trước thứ 5 hằng tuần. Hàng sẽ được nhận sau đó 1 tuần

2.4. Có free ship ở một vài địa điểm: Q10

3. Project Information

3.1. Shop ban cac moc khoa bang vai ni

3.2. Moc khoa vai ni

3.2.1. Moc khoa lam san

3.2.2. Theu ten vao moc khoa 2.5k/chu

3.3. Bo kit lam moc khoa

3.3.1. Huong dan lam moc khoa

3.3.2. Excluded

3.4. Nhan lam moc khoa theo yeu cau

3.5. Paper tags

4. Schedule

4.1. Project Start

4.1.1. Lam moc khoa theo mau co san

4.1.2. Nhan theu chu~ them^ vao moc khoa

4.1.3. Action points sign-off

4.1.4. Nhan lam moc khoa theo yeu cau

4.1.5. Quảng cáo sản phẩm qua FB và bạn bè

4.2. Development Stage 1

4.2.1. Bán bộ Kit vải nỉ

4.2.2. Hướng dẫn làm cho khách hàng

4.2.3. Bán lẻ vải nỉ và móc khoá, dây móc

4.2.4. Tạo page trên FB

4.3. Development Stage 2

4.3.1. Làm website

5. Timeline

5.1. Weekends

5.2. Budget

5.3. Resources

5.4. Delays

6. Limitations

6.1. Budget

6.1.1. Materials

6.1.1.1. Vai ni

6.1.1.2. dây móc đt

6.1.1.3. dây móc chìa khoá

6.1.1.4. móc càng cua

6.1.1.5. Bông gòn plastic

6.1.2. Personel

6.1.3. Services

6.1.4. Duration

6.2. Delivery Timeline

6.3. Requirements

7. Actions

7.1. Define Project Schedule

7.1.1. Dependencies

7.1.2. Milestones

7.1.3. Plan for phrases

7.2. Limitations

7.2.1. Schedule

7.2.2. Budget

7.3. Define Project Development Measurement

7.3.1. KPI's

7.4. Find resource

7.4.1. Mua vai ni

7.4.2. Mua moc'

7.4.3. Mua hột đính mắt

8. References

8.1. http://www.charmjewel.com/letter-necklace/

8.2. http://www.everythingetsy.com/