วรรณกรรมสำหรับเด็ก

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
วรรณกรรมสำหรับเด็ก por Mind Map: วรรณกรรมสำหรับเด็ก

1. วัตถุประสงค์

1.1. เพื่อปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมอันดีงาม รวมทั้งลักษณะนิสัยในการรักการอ่าน

1.2. เพื่อให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.3. เพื่อให้เด็กได้ร้บความบันเทิงใจ เพลิดเพลิน สนุกสนาน

1.4. เพื่อให้เด็กเห็นคุณค่าของความเป็นชาติไทย และนำไปถ่ายทอด

2. คุณค่าของวรรณกรรมสำหรับเด็ก

2.1. ช่วยให้เกิดความพร้อม คล่องแคล้ว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2.2. ช่วยเสริมสร้างทักษะ นิสัย ทัศนคติ และวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อนำไปสู่การแสวงหาความรู้ในด้านต่างๆ

2.3. ช่วยให้เข้าใจตัวเอง ผู้อื่น รู้ทันโลกเหตุการณ์ต่างๆได้ถูกต้อง

2.4. ช่วยเสริมสร้างสติปัญญาเด็ก

2.5. ช่วยให้เด็กมีความมั่นคง มีตวามหวัง มองเห็นทางออก

2.6. สามารถถ่ายทอดความรู้ของตัวเองในด้านต่างๆ เห็นคุณค่าของชาติ

2.7. เป็นแหล่งบันดาลใจให้เด็กจินตนาการและคิดริเริ่มสร้างสรรค์