บทที่9การรายงานและปิดโครงการ

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
บทที่9การรายงานและปิดโครงการ создатель Mind Map: บทที่9การรายงานและปิดโครงการ

1. การรายงานผลการดำเนินงาน

1.1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

1.1.1. วัตถุประสงค์

1.1.2. กำหนดการกิจกรรมงาน

1.1.2.1. โครงการทำงานสำเร็จได้ตามกำหนดการหรือไม่

1.1.3. ต้นทุน

1.1.3.1. การทำโครงการให้เสร็จสิ้นนี้ต้องใช้ต้นทุนไปเท่าใด

1.2. การรายงานความก้าวหน้า

1.3. การจัดการปิดโครงการ

2. การออกแบบรายงานและการพิมพ์ ในโปรแกรม Microsoft Project

2.1. การรวมไฟล์

2.1.1. รวมไฟล์โดย แสดงงาน2ไฟล์ในหน้าจอเดียว

2.1.2. รวมไฟล์โดย แสดงงาน2ไฟล์ใน Window ใหม่

2.2. การรวมทรัพยากร

2.3. การออกแบบและการพิมพ์รายงาน

2.3.1. นำเสนอในรูปแบบเอกสาร

2.4. การออกแบบรายงานด้วยตัวเอง

2.5. การพิมพ์

2.5.1. Overview

2.5.1.1. รายงานเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปของโครงการ

2.5.2. Current Activities

2.5.2.1. รายงานแสดงสิ่งที่ต้องการเพื่อให้โครงการสำเร็จ

2.5.3. Cost

2.5.3.1. รายงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

2.5.4. Assignment

2.5.4.1. รายงานเกี่ยวกับการมอบหมายงานต่างๆ

2.5.5. Workload

2.5.5.1. รายงานเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานของทรัพยากร

2.5.6. Custom

2.5.6.1. เพื่อเลือกสร้างรูปแบบรายงานเอง

3. เป็นการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเอกสาร

3.1. รายงานสถานภาพ Status report

3.2. รายงานความก้าวหน้า Progress report

3.3. รายงานทรัพยากรโครงการ Project forecasting

4. ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

4.1. กำหนดเป้าหมายโครงการ

4.2. วางแผนโครงการ

4.3. ดำเนินโครงการ

4.4. ปิดโครงการ

4.5. ประเมินโครงการ

5. ผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ

5.1. เอกสารเกี่ยวกับโครงการที่ใช้สำหรับอ้างอิง

5.2. หนังสือรับรองอย่างเป็นทางการ

5.3. บทเรียนที่ได้รับ