เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร создатель Mind Map: เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

1.1. ความหมายและความสำคัญของคอมพิวเตอร์

1.2. บทบาทของคอมพิวเตอร์

1.3. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1. ความหมายและองค์ประกอบของเทคโนโยลีสารสนเทศ

2.2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.3. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.4. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. การทำงานของคอมพิวเตอร์

3.1. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

3.2. หน่วยรับข้อมูล

3.3. หน่วยประมวลผลกลาง

3.4. หน่วยความจำหลัก

3.5. หน่วยแสดงผล

3.6. หน่วยความจำรอง

4. การจัดการสารสนเทศ

4.1. ข้อมูลและสารสนเทศ

4.2. ประเภทของข้อมูล

4.3. วิธีการประมวลผลข้อมูล

4.4. ลักษณะของสารสนเทศที่ดี

4.5. การจัดการสารสนเทศ

4.6. ระบบสารสนเทศ

4.7. ระดับของสารสนเทศ