Làm quen với Microsoft Word

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Làm quen với Microsoft Word создатель Mind Map: Làm quen với Microsoft Word

1. Màn hình làm việc của MS Word

1.1. Các thành phần chính trên màn hình

1.1.1. Thanh bảng chọn

1.1.2. Thanh công cụ chuẩn

1.1.3. ...

1.2. Thanh bảng chọn

1.2.1. File

1.2.2. Edit

1.2.3. ...

1.3. Thanh công cụ

1.3.1. New

1.3.2. Open

1.3.3. Save

2. Kết thúc phiên làm việc với Word

2.1. Lưu văn bản

2.1.1. File -> Save

2.1.2. File -> Save As...

2.2. Kết thúc phiên làm việc với Word

2.2.1. File -> Exit

2.2.2. Alt + F4

2.3. Đóng văn bản

2.3.1. File -> Close

3. Soạn thảo văn bản

3.1. Mở tệp mới

3.1.1. File -> New

3.1.2. Ctrl + N

3.2. Mở tệp đã có

3.2.1. File -> Open

3.2.2. Ctrl + O

3.3. Con trỏ văn bản và con trỏ chuột

3.3.1. Con trỏ văn bản

3.3.2. Con trỏ chuột

3.3.3. Di chuyển con trỏ văn bản

3.3.3.1. Dùng chuột

3.3.3.2. Dùng bàn phím

3.4. Gõ văn bản

3.4.1. Chế độ chèn

3.4.2. Chế độ đè

3.5. Các thao tác biên tập văn bản

3.5.1. Chọn văn bản

3.5.2. Xóa văn bản

3.5.3. Sao chép văn bản

3.5.4. Di chuyển văn bản